Tillbaka till Kattsjukdomar

Luftvägsinfektioner hos katt

Många olika smittämnen kan var för sig eller tillsammans orsaka luftvägsinfektioner hos katt. Vanligast är virusinfektioner, framför allt s.k. kattsnuva, orsakad av herpesvirus och/eller calicivirus. Virusinfektioner kan senare kompliceras med sekundära bakteriella infektioner.


Smittvägar

Virus som ger sjukdomar i luftvägarna är luftburna och smittar i regel genom hosta, nysningar eller närkontakt med smittat djur. Den akut sjuka katten har virus i saliven och/eller nosflödet och utsöndrar enorma mängder virus i samband med att den hostar eller nyser.
Symtom

De viktigaste symtomen vid övre lufvägsinfektion är, precis som hos människa, nysningar och snuva. Hos katter ses ofta även en inflammation av ögonslemhinnan vilket ger rodnade och irriterade ögon. Katten kan bli helt täppt i nosen och får då svårt att få luft vilket leder till att den måste andas med öppen mun. Oftast utvecklas också hosta, som hos katt yttrar sig i att de sträcker halsen och utstöter ett väsande ljud. De får ingen riktig hoststöt som hunden.

I samband med luftvägsinfektioner kan katten också bli allmänpåverkad och få feber eller febertoppar samt tappa matlusten. Det är inte ovanligt att katter får sår på tungan och/eller i svalget i samband med luftvägsinfektioner. Infektioner i nedre luftvägarna är oftast allvarligare och kan ibland leda till lunginflammation.
Diagnos och provtagning

Diagnostik för följande infektioner, vilka samtliga kan orsaka symtom från luftvägarna hos katt, finns tillgänglig hos SVA. Provtagningsanvisningar finns längre bak i denna bok där virustesterna presenteras på sid 45.
Herpesvirus
Herpesvirus (felint herpesvirus typ 1, FHV-1) som orsakar kattsnuva kallas också felint rhinotrakeit-virus, FRV. Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt eftersom virus inte överlever mer än något dygn utanför katten. Herpesvirusinfektion ger inledningsvis kraftiga nysningar, vattnig snuva, salivering, matvägran och feber. Symtomen förvärras och övergår till tjock, varig snuva och kraftig ögoninflammation som ibland leder till hornhinneskador. Katten kan bli sårig kring nos och ögon. Understödjande behandling kan behövas för att underlätta andning och ätande. Ibland kan katten få bestående skador i näshålan efter en kraftig inflammation vilket gör att den har lättare att drabbas av bakteriella snuvor senare i livet. Knappt hälften av alla katter som haft herpesvirusinfektion kan bli kroniska smittbärare och då och då utsöndra virus igen, speciellt inom tre veckor efter att katten upplevt någon form av stress, t.ex. utställning eller kattpensionat. Virusaktiveringen börjar vanligen omkring en vecka efter stresstillfället.

Calicivirus
Calicivirus, FCV, kan överleva ca. en vecka i kattens miljö, och kan därför lättare överföras mellan katter utan att de träffas nos mot nos. Calicivirus-infektion ger sår på tunga, läppar och nos, samt lindrig snuva och ögoninflammation. Andra symtom kan vara hälta och feber. Symtomen är ofta relativt lindriga och går över inom 1-2 veckor. Calicivirus kan även orsaka lunginflammation hos kattungar. Vissa katter tros kunna bli kroniska smittbärare även efter calicivirusinfektion, men det är oklart hur stor andel av katterna som blir kroniker och hur länge de kan utsöndra virus.

Chlamydia
Chlamydia psittaci (var. felis) är en bakterie som är känslig för vissa antibiotika, men som lever inuti celler på samma sätt som virus. Chlamydia-bakterier kan överleva i miljön i t.ex. ögonsekret i rumstemperatur i några dagar. Chlamydiainfektion orsakar hos katt inflammation i ögats bindhinna och inflammationen startar ofta i det ena ögat för att senare drabba båda ögonen. Katten har ont och kniper ihop ögat/ögonen. Bindhinnan kan bli så svullen att den buktar ut från ögonlocken. Katten kan också få lindrig snuva och nysningar. Ögonsymtomen går oftast tillbaka inom en månad. Antibiotikabehandling av hela kattgruppen är ofta nödvändigt för att begränsa utbrottet. Chlamydiainfektion förekommer ofta tillsammans med kattsnuva. Chlamydia kan vara svårt att bli av med om den kommit in i en besättning.
Förebyggande åtgärder

Mot kattsnuva (herpesvirus och calicivirus) finns det bra vacciner på den svenska marknaden. Eftersom luftvägsinfektioner ofta är mycket smittsamma och överförs med luftburen smitta är det ofta svårt att skydda djuren mot att utsättas för smittämnena. En sjuk katt bör dock hållas isolerad och inte delta i utställningar eller kurser där andra katter finns.
Författare: Louise Treiberg Berndtsson, Bitr. statsveterinär, Avdelningen för virologi
Texten är hämtat ur SVAs Hund & Kattbok.
 Katt.nu har fått tillstånd att lägga ut artikeln.

Lämna ett svar